Dla Akcjonariuszy

Informacje

LEGISBUD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (52-314), ul. Wałbrzyskiej 17/2, NIP: 8971838158, REGON 022307402, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000490055, której kapitał zakładowy w kwocie 50 000 zł został wpłacony w całości,

30. 09.2020 r. Wezwanie do złożenia akcji.
W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), dalej jako „Ustawa”, spółka Legisbud Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.  (dalej jako: „Spółka”), informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 17 Ustawy. Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem2021-03-01r. Po tym dniu akcje nie będą dokumentem potwierdzającym status akcjonariusza, lecz wyłącznie dokumentem dowodowym, niezbędnym do aktualizacji elektronicznego rejestru akcjonariuszy. Natomiast po dniu 1 stycznia 2026 r. nastąpi utrata ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały złożone w spółce i nie zostały ujęte w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy. W związku z powyższymi zmianami na podstawie art. 16 Ustawy prezes zarządu komplementariusza Spółki wzywa wszystkich akcjonariuszy Legisbud Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. do niezwłocznego złożenia dokumentów akcji (odcinków zbiorowych akcji) najpóźniej do dnia 2021-02-01r. w Spółce pod adresem ul. Wałbrzyska 17/2 52-314 Wrocław, tak by mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.

Bądźmy w kontakcie

Biuro Zarządu:
ul. Krupnicza 2/4, I piętro
50-075 Wrocław

Telefon: 698 007 007
Fax: 71 723 22 66
Email: info@legisbud.pl
Thank you!. Your message is successfully sent...
We're sorry, but something went wrong